เครื่องล้างล้อ
เครื่องล้างล้อรถบรรทุก

บริษัท เวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม การออกแบบและสร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค, อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งท่อ งานด้านพลังงานได้แก่งานออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะ เครื่องคัดแยกขยะ งานวิศวกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและการบริการ

        จากการบริการและประสบการณ์การทำงานดังกล่าว บริษัทได้เล่งเห็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงานจากการขนถ่ายวัตถุ สินค้าต่างๆ ที่ต้องพึ่งพารถบรรทุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่กำลังมีการก่อสร้างตึก อาคาร หมู่บ้าน หรือ รถที่ต้องวิ่งเข้าไปในสถานที่ โรงงาน ที่ต้องมีการควบคุมความสะอาดในบริเวณโรงงานอันเนื่องมาจากเศษดินที่ติดมากับล้อรถบรรทุกต่างๆ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับหอการค้าเกาหลีเพื่อนำเข้าและจำหน่ายเครื่องล้างล้อรถบบรทุก อีกทั้งบริษัทยังสามารถออกแบบและสร้างได้ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย


Foot